logo
title
Cập nhật ngày: 22/10/2020
Ngày 20/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1409/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương ...
Cập nhật ngày: 22/10/2020
Ngày 19/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1396/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Một ...
Cập nhật ngày: 22/10/2020
Ngày 19/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1390/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Onetour ...
Cập nhật ngày: 22/10/2020
Ngày 19/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1389/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 16/10/2020
Ngày 14/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1362/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH MTV ...
Cập nhật ngày: 16/10/2020
Ngày 13/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1358/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 16/10/2020
Ngày 13/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1356/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...
Cập nhật ngày: 16/10/2020
Ngày 13/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1355/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...
Cập nhật ngày: 13/10/2020
Ngày 08/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1339/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dalat ...
Cập nhật ngày: 09/10/2020
Ngày 07/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1331/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...